Razpis za novega predsednika društva Vita

Spoštovani člani!

 

Razpisujemo mesto predsednika društva Vita. Prijave za novega predsednika so mogoče do 19.3.2021. Prijave prosimo pošljite na društvo.vita.92@gmail.com.

Prijavijo se lahko člani, ki ustrezajo razpisnim pogojem;

  • je redni član društva, ki je poslovno sposobna fizična oseba, z višjo ali visoko izobrazbo.
  • je seznanjen z internim delovanja društva
  • je eno leto član enega izmed organov upravljanja društva ali član v odborih

Naloge in zadolžitve predsednika so:

• samostojno predstavlja in zastopa društvo brez omejitev,
• je po funkciji predsednik upravnega odbora in sklicuje in vodi seje upravnega odbora ter
predlaga dnevni red,
• opravlja tekoče naloge društva ter naloge, ki mu jih poveri občni zbor in upravni odbor,
• skrbi, da se izvajajo sprejeti sklepi,
• podpisuje tekoče dopise in interne akte, z blagajnikom pa listine o materialno – finančnem
poslovanju,
• je odgovoren za zakonito delo društva,
• odreja plačila po pooblastilih, ki mu jih da upravni odbor,
• za posamezne naloge lahko pooblasti druge člane,
• organizira delo strokovne službe,
• vodi finančno poslovanje društva in zagotovi ustrezno usposobljenega izvajalca za
določeno področje,
• skrbi za aktivno sodelovanje društva pri pripravi zakonodaje na področju socialnega in
zdravstvenega varstva oseb po poškodbi možganov v Republiki Sloveniji
• predlaga popravke vsebinskega ali finančnega dela programa društva
• v skladu s potrebami in sprejeto sistemizacijo zaposluje potrebno število delavcev ter vodi
in organizira njihovo delo,
• nadzoruje in usklajuje delo zaposlenih v društvu ter skrbi za izvajanje pravic, obveznosti in
odgovornosti iz naslova razmerij zaposlenih v društvu,
• vodi in sprejema zunanje delegacije in predstavnike,
• odloča o sodelovanju predstavnikov društva na strokovnih posvetih doma ali v tujini in
odobrava službena potovanja,
• sklicuje tudi seje nadzornega odbora in častnega razsodišča,
• za javnost podaja informacije, pojasnila in druge podatke o delovanju društva,
• opravlja vsa druga dela, za katera je pooblaščen s temi pravili in sklepi organov,

 

Prijava naj vsebuje tudi kratko osebno predstavitev in vizijo razvoja društva za obdobje 4 let.

Lep pozdrav, društvo Vita

Pusti Komentar