Predlogi sprememb akona o osebni asistenci 2023

V okviru javne razprave, katera se je odvijala 17.05.2023 na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost, na katerega so bili vabljeni uporabniki osebne asistence ter člani pogajalske skupine za pripravo sprememb na področju osebne asistence, se je oblikovalo nov predlog ZOA, ki naj bi vključeval naslednje spremembe oz. dopolnitve;

 • natančnejša opredelitev pojma osebne asistence – tudi z vidika uporabnikov,
 • natančnejša opredelitev izraza invalid – kdo je invalid
 • dodatno se opredeli , da gre le za osebe, pri katerih je:
  – zdravljenje zaključeno,
  – pri katerih je stopnja invalidnosti ustrezno ugotovljena ter invalidnost ni posledica bolezni,
  – trajnost zdravstvenega stanja,
  – ugotovljena telesna okvara.
 • jasna in natančna opredelitev aktivnosti, ki pa ni pogoj za pridobitev pravice do osebne asistence. Zaradi aktivnosti vlagatelj lahko pridobi večji obseg storitev osebne asistence

Komplementarne storitve osebni asistenci bodo:
• oskrba na domu (predviden pričetek z dnem 1. 7.2024),
• oskrbovalci družinskega člana,
• razširitev storitev po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (v nadaljevanju: »ZSVI«), vzpostavljeni in ustanovljeni bodo dnevni in medgeneracijski centri,
• razširitev programov duševnega zdravja.

Vzpostavitev ENOTNE VSTOPNE TOČKE zajemajo storitve po sledečih zakonih,
• ZOA,
• Zakon o dolgotrajni oskrbi (v nadaljevanju: »ZDOsk«),
• ZSVI,
• Zakon o socialnem varstvu (v nadaljevanju: »ZSV«),
Namen enotne vstopne točke je prepoznati potrebe uporabnika in zagotovitev ustrezne oblike pomoči.

 • Okrepila se bo vloga in pristojnosti socialne inšpekcije – opredeljeni bodo prekrški ter predvidene globe in/ali kazni.
 • določena bo višja meja za zaposlitev usklajevalca OA,
 • OA niso več s.p.-ji, lahko pa s.p. nadomešča redno zaposlene OA,
 • obvezna uporaba informacijskega sistema za nadzor financiranja storitev OA,
 • Nadgradi se obstoječa mreža izvajalcev osebne asistence v smislu:
  30 uporabnikov pri posameznem izvajalcu osebne asistence in sodelovanje vsaj enega invalida pri organih upravljanja izvajalca osebne asistence ali kot strokovnega delavca pri izvajanju storitev osebne asistence.
  10 uporabnikov pri posameznem izvajalcu osebne asistence in sodelovanje 75% invalidov pri organih upravljanja izvajalca osebne asistence in/ali kot strokovnih delavcev pri izvajanju storitev osebne asistence.
  11. Osebno asistenco uporabniku lahko izvaja le en družinski član, (nadomeščata ga lahko največ 2 družinska člana).

Pusti Komentar