Uvedba obveznega zdravstvenega prispevka

Uvedba obveznega zdravstvenega prispevka

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se z 31. 12. 2023 ukinja in se z januarjem 2024 uvaja nov obvezni zdravstveni prispevek, ki skupaj z dosedanjimi prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja 100-odstotno financiranje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zavarovalne police, ki so jih posamezniki sklenili pri eni od zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, avtomatsko prenehajo veljati 31. 12. 2023. V zvezi s prekinitvijo polic posamezniku ni potrebno storiti ničesar. Zadnja premija dopolnilnega zavarovanja, ki jo je potrebno plačati, je premija za december 2023.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) posameznike opozarjajo, da naj ne nasedajo različnim zavajajočim ponudbam, da je potrebno v izogib plačilom ali doplačilom po 1. 1. 2024 skleniti dodatna zdravstvena zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje bo po 1. 1. 2024 v celoti (100 %) krilo košarico pravic v enakem obsegu, kot sta jo do 1. 1. 2024 obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje skupaj, zato dodatna zdravstvena zavarovanja niso potrebna.

Obvezno zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji (RS) zakonska obveznost. Če izpolnjujete zakonsko določene pogoje za vključitev v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja in v tem sistemu niste vključeni, vas bo ZZZS vključil po uradni dolžnosti.

Višina obveznega zdravstvenega prispevka

Za obdobje od vključno meseca januarja 2024 do vključno februarja 2025 znaša obvezni zdravstveni prispevek 35 EUR mesečno.

Prvi mesec, za katerega je potrebno plačati obvezni zdravstveni prispevek, je januar 2024.

Obveznega zdravstvenega prispevka ni mogoče odpisati, odložiti ali plačati po obrokih.

Ker je obvezni zdravstveni prispevek eden izmed obveznih socialnih prispevkov, nimate možnosti odločitve, ali ga boste plačevali ali ne.

Zavezanci za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka

Za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka so med drugimi zavezani:

 • osebe v delovnem razmerju v RS;
 • invalidi zunaj delovnega razmerja na poklicni rehabilitaciji;
 • osebe s stalnim prebivališčem v RS, zaposlene pri tujem delodajalcu, ki niso zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanja;
 • samostojni podjetniki;
 • osebe, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost;
 • samozaposleni v drugi državi članici EU;
 • kmetje;
 • brezposelne osebe – prejemniki denarnega nadomestila pri Zavodu RS za zaposlovanje;
 • upokojenci;
 • prejemniki družinske pokojnine – vdove, vdovci in starši;
 • prejemniki poklicne pokojnine;
 • upravičenci do nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja po prenehanju delovnega razmerja;
 • upravičenci do starševskega nadomestila po prenehanju delovnega razmerja;
 • uživalci začasnih invalidskih nadomestil v času brezposelnosti;
 • prejemniki starševskega nadomestila brez pravice do starševskega dopusta;
 • prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek, upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek;
 • družinski člani – zakonci.

 

Republika Slovenija bo krila plačilo obveznega zdravstvenega prispevka iz proračun naslednjim kategorijam:

 • vojnim upravičencem (vojni invalidi, vojni veterani in žrtve vojnega nasilja);
 • osebam, ki jim je priznana pravica do kritja obveznega zdravstvenega prispevka na podlagi 29. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev;
 • otrokom do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani;
 • prejemnikom nadomestila po zakonu o socialnem vključevanju invalidov;
 • staršem, ki so upravičenci do plačila prispevkov, ko eden od staršev zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok.

 

Način plačevanja obveznega zdravstvenega prispevka

Obvezni zdravstveni prispevek so dolžni od dohodka posameznika odtegniti izplačevalci dohodkov. Odtegljaj obveznega zdravstvenega prispevka bo izvedel izplačevalec prejemka, in sicer:

 • delodajalec od plač in nadomestil,
 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od pokojnin,
 • Zavod RS za zaposlovanje od denarnih nadomestil za brezposelnost, ki so bili pred pričetkom uveljavljanja te pravice zavarovani kot osebe v delovnem razmerju,
 • Center za socialno delo od starševskih nadomestil za osebe, ki so vključene v delovno razmerje,
 • ZZZS od nadomestil plač, ki jih izplačuje upravičencem do nadomestil po prenehanju delovnega razmerja ali delavcem v skladu z desetim odstavkom 137. člena Zakona o delovnih razmerjih.

 

Tistim posameznikom, ki si sami plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, bo ZZZS posredoval univerzalni plačilni nalog (UPN) v višini prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje povečanega s prispevkom obveznega zdravstvenega prispevka.  Tistim posameznikom, ki ne plačujejo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, to gre za družinske člane – zakonce, pa bo ZZZS posredoval  UPN samo v višini obveznega zdravstvenega prispevka.

Samostojne podjetnike, osebe, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost, kmete in še nekatere druge zavezance, bo za obvezni zdravstveni prispevek bremenila Finančna uprava RS.

Povzeto in več informacij na https://zavezanec.zzzs.si/prispevki-za-obvezno-zdravstveno-zavarovanje/obvezni-zdravstveni-prispevek/

Pusti Komentar