Uporabnik mora imeti nadzor nad organizacijo in oblikovanjem storitev osebne asistence glede na lastne potrebe, zmožnosti, življenjske okoliščine, pogoje ter želje. V primeru nezmožnosti upravljanja z lastno asistenco, naloge uporabnika prevzame njegov zakoniti zastopnik. Pri načrtovanju in izvajanju osebne asistence sledimo načelom spoštovanja dostojanstva in neodvisnosti uporabnika, spoštujemo njegovo pravico do izbire in odločanja, prisluhnemo njegovim potrebam in željam in poskušamo zagotoviti enake možnosti in vključenost v družbo.

Upravičenec do osebne asistence oziroma njegov zastopnik sklene z društvom Vita dogovor o izvajanju osebne asistence v katerem se dogovorimo o načinu izvajanja osebne asistence, o storitvah, ki jih uporabnik potrebuje, terminih izvajanja in številu asistentov, pogovorimo pa se tudi i pravicah in dolžnostih vključenih v proces izvajanja oseben asistence.

Skupaj z uporabnikom nato izberemo primerne asistente in pripravimo izvedbeni načrt.

Izvedbeni načrt

Je pisni dogovor o storitvah osebne asistence. Vsebuje opredelitev vrste nalog, ki jih opravlja osebni asistent, izbiro enega ali več osebnih asistentov, ki bodo opravljali osebno asistenco pri uporabniku, terminski plan izvajanja osebne asistence ter pravice in obveznosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalca.

V kolikor je uporabnik prejemnik dodatka za pomoč in postrežbo se s podpisom zaveže, da bo polovico dodatka namenil za izvajanje osebne asistence, kar bo zagotovil z mesečnimi nakazili izbranemu izvajalcu.

Podpisani izvedbeni načrt izvajalec pošlje krajevno pristojnemu centru za socialno delo.

Med trajanjem programa smo v stalnem stiku telefonsko, preko elektronske pošte in osebnih obiskov vodje programa, ki sodeluje z nasveti, predlogi, pomaga pri vodenju evidenc dela in usklajevanju osebnih asistentov. Svojci se lahko vključijo tudi v skupino za svojce, v kateri si med seboj izmenjajo izkušnje in si pomagajo preživljati stiske bremena invalidnega svojca.

Storitve osebne asistence