Osebna asistenca

Osebam z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami omogoča polno in učinkovito sodelovanje v družbi (v nadaljevanju: uporabnik), enake možnosti, bolj neodvisno, aktivno in enakopravno vključenost v družbo, skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov.

 

Osebna asistenca je program, ki je za osebe s poškodbo glave zelo pomemben, saj je večina poškodovanih nesamostojna in potrebujejo pomoč družinskih članov, prijateljev ali osebnih asistentov. Osebni asistenti uporabnikom pomagajo pri temeljnih dnevnih opravilih, pri komunikaciji, so prisotni v primeru najtežjih invalidnosti, nudijo pomoč pri podpornih opravilih, zagotavljajo spremstvo, pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu ter drugih aktivnostih, v katere je uporabnik vključen.

Pravico do osebne asistence lahko pridobijo osebe, ki:

  • zaradi invalidnosti potrebujejo pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
  • so državljani RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v RS;
  • so stari od 18 do 65 let;
  • živijo ali bi želeli živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
  • potrebujejo pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Vlogo za pridobitev pravice do osebne asistence vložite na krajevno pristojnem centru za socialno delo.
Program se financira iz javnih sredstev in s polovico dodatka za pomoč in postrežbo v kolikor ga uporabnik prejema.